Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kursy.chemiadlamaturzysty.pl

§1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca – Waldemar Grzesiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chemia dla Maturzysty, Dr Waldemar Grzesiak, ul. Ratajczaka 33/4, 61-816 Poznań, , NIP 6191880132, REGON 302767587, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kursy.chemiadlamaturzysty.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Operator Płatności

Operatorem płatności za transakcje pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest serwis Przelewy24.

Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Serwis jest prowadzony przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

 1. Czasowy (abonamentowy) dostęp do Wideo Kursu – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na odpłatnym udostępnieniu Kupującemu dostępu do nagranego wcześniej wideo kursu, na ściśle określony czas w celu umożliwienia Kupującemu oglądanie tego kursu. Czas na jaki jest udostępniany kurs jest podany w opisie danego produktu przed dokonaniem zakupu. Wideo kursu nie można ściągnąć na własny komputer, tablet czy smartfon.
 2. Plik PDF do ściągnięcia – plik zawierający treści edukacyjne zapisane w formacie PDF, który Kupujący po zakupie może ściągnąć na własny komputer, tablet lub smart fon, na własny użytek. Plik ten po ściągnięciu Kupujący może wydrukować na własny użytek. Informacja, że plik PDF jest do ściągnięcia jest dostępna na stronie opisu produktu przed zakupem. Link do pliku PDF do ściągnięcia jest ważny przez 365 dni od daty zakupu. Plik do ściągnięcia może być znakowany danymi osobowymi osoby dokonującej zakupu w celu ograniczenia piractwa.
 3. Plik PDF do wypożyczenia – plik zawierający treści edukacyjne zapisane w formacie PDF, który Kupujący WYPOŻYCZA do czytania lub oglądania na ściśle określony czas na stronie Sklepu (przeglądanie poprzez dowolną przeglądarkę internetową) w ramach założonego konta. Po wypożyczeniu nie można ściągnąć tego pliku PDF na własny komputer, tablet lub smartfon, ani wydrukować. Informacja, że Plik PDF jest tylko do wypożyczenia oraz czas na jaki jest wypożyczany, jest dostępna na stronie opisu produktu przed zakupem.
 4. PREORDER – darmowe lub płatne zamówienie pliku cyfrowego lub usługi lekcji, który/która zostaną udostępnione w przyszłości w promocyjnej cenie. W przypadku siły wyższej, gdyby płatny PREORDER nie mógł zostać wykonany nastąpi całkowity zwrot dokonanej wpłaty.
 5. Szpiegostwo przemysłowe (gospodarcze) – pozyskiwanie tajemnic handlowych firm, konkurentów biznesowych, przechwytywanie wykorzystywanych technologii produkcji, wzorów, formuł i procesów wytwórczych oraz zdobywanie badań i planów rozwoju produktów, a także planów ekspansji rynkowej. Szpiegostwem gospodarczym jest również gromadzenie i analiza danych dotyczących polityki cenowej lub planowanych kampanii marketingowych.
  ŹRÓDŁO: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpiegostwo_gospodarcze#cite_note-1
 6. Pisanie odwołań od wyniku maturalnego – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na odpłatnym sprawdzeniu Kupującemu/Konsumentowi jego rozwiązanego, CAŁEGO Arkusza Maturalnego z Chemii na podstawie dostarczonych zdjęć (wykonanych na wglądzie maturalnym w OKE) oraz na napisaniu odwołania mającego na celu odzyskanie punktów (napisanie odwołania od wyniku maturalnego) lub poinformowaniu Kupującego/Konsumenta o niemożności odzyskania punktów (w przypadku prawidłowego sprawdzenia pracy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną). Usługa jest świadczona w dwóch instancjach: I instancja, czyli wniosek do OKE, II instancja, czyli wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług drogą elektroniczną określonych w § 5 Kupującemu.
 3. Kupujący nabywa treści elektroniczne opisane w § 5 tylko na własny użytek.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@chemiadlamaturzysty.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 792 600 792.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 20:00 – 23:00 (od poniedziałku do piątku).

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty oraz korzystania z zamówionych elektronicznych towarów i usług, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet lub smartfon) z dostępem do sieci Internet o minimalnej prędkości 1Mb/s i standardową przeglądarką internetową obsługującą technologię video HTML5 lub technologię Adobe Flash.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany dowolny program do przeglądania plików pdf.
 5. w przypadku zakupu materiałów w formie PDF, które wymagają wydrukowania, np. w przypadku tzw. „fiszek” (kartonik/kartka z hasłem, słówkiem, datą historyczną lub pytaniem na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej rewersie) wymagany jest dostęp Klienta do drukarki celem wydrukowania zakupionej u Sprzedającego treści cyfrowej.

§5

Usługi Świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego następujące odpłatne usługi:
  1. Udostępnia czasowy (abonamentowy) dostęp do wideo kursu (definicja § 1),
  2. Udostępnia pliki PDF do ściągnięcia (definicja § 1),
  3. Udostępnia pliki PDF do wypożyczenia (definicja § 1).
 2. Do zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia usług Kupującego (pkt 1, § 5) konieczne jest posiadanie konta w Sklepie.
 3. Sprzedawca zapewnia kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie w trakcie składania zamówienia. Szczegóły dotyczące zakładania konta zostały opisane w § 8.
 4. Po założeniu przez Kupującego konta w Sklepie, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę utrzymywania konta w Sklepie. Utrzymywanie konta w Sklepie jest bezpłatne. Płatne są usługi zawierane drogą elektroniczną w związku z korzystaniem ze Sklepu wymienione w pkt 1, § 5.
 5. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. O wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontak@chemiadlamaturzysty.pl
 9. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres email, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§6

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszystkie sprzedawane treści elektroniczne dostępne w Sklepie (wideo kursy, pliki PDF do ściągnięcia, pliki PDF do wypożyczenia) stanowią utwory w rozumieniu ustawy Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm. do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, w tym udostępnianie w Internecie. W związku z tym, nie istnieje możliwość kupowania przez Kupującego treści elektronicznych w Sklepie, a następnie odsprzedawanie ich innym podmiotom.
 3. Każdy zakupiony plik PDF do ściągnięcia może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę która go zakupiła, kopiowanie i rozpowszechnianie tego pliku PDF stanowi naruszenie praw autorskich.
 4. Nabywca pliku PDF do ściągnięcia ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość znakowania plików wideo kursu, plików PDF do ściągnięcia, plików PDF do wypożyczenia technologią Watermark, danymi osobowymi Kupującego w celu ochrony przed piractwem.
 6. W przypadku wykrycia przez naszą Firmę szpiegostwa przemysłowego (gospodarczego) w trybie natychmiastowym zostaje zawieszone lub usunięte konto użytkownika wraz z zablokowaniem mu dostępu do jakichkolwiek wykupionych materiałów (bez możliwości zwrotu pieniędzy), który dopuścił się działalności szpiegowskiej oraz następuje natychmiastowe skierowanie wniosków/pozwów do odpowiednich organów. Mimo, iż w polskim systemie prawnym nie obowiązuje ustawa regulująca funkcjonowanie wywiadu gospodarczego, to nie można stwierdzić, że działanie to nie jest nigdzie uregulowane. Do najważniejszych ustaw wyznaczających ramy funkcjonowania wywiadu gospodarczego jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To właśnie w tym dokumencie określono przypadki, w których wykorzystanie cudzych informacji można zakwalifikować do nieuczciwej konkurencji. Ta sama ustawa wprowadziła definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa”, za której naruszenie grożą sankcje karne. Zagadnienie wywiadu gospodarczego zostało uregulowane po części również w kodeksie karnym oraz ustawie prawo bankowe. (Źródło: http://www.empriz.pl/baza-wiedzy/wywiad-gospodarczy-szpiegostwo-czy-tez-legalne-pozyskiwanie-informacji-o-konkurencji/). Po zebraniu dowodów działania szpiegowskiego, firma Chemia dla Maturzysty będzie się domagać przed sądem odszkodowania w wysokości ROCZNEGO PRZYCHODU FIRMY ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ.

§7

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Konto zostanie wtedy utworzone automatycznie.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 8

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wejść na stronę: https://kursy.chemiadlamaturzysty.pl , kliknąć Zaloguj (w prawym, górnym rogu) a następnie kliknąć w wyświetlonym oknie Zarejestruj się. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa Użytkownika oraz prawdziwy e-mail i kliknięcie Zarejestruj się. Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz link do ustawienia własnego hasła do konta.
 2. W nazwie Użytkownika prosimy nie stosować polskich znaków ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Proszę użyć odpowiednio a, c, e, l, n, o, s, z, z.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6. Z chwilą założenia konta w Sklepie, użytkownik nie ma dostępu do żadnych usług sprzedawanych w Sklepie. Aby wykupić dostęp do usług należy złożyć zamówienie (§ 9).

§ 9

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ZAMÓW” a następnie „PRZEJDŹ DO KASY”.
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez konta;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez konta – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia. Konto zostanie utworzone automatycznie.
 5. przeczytać i zaakceptować Regulamin.
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 8. Po tych czynnościach Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu a na podany e-mail zostanie przesłane potwierdzenie elektroniczne wraz z szybkim linkiem do zakupionej treści. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych usług uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 10

Metody płatności

 1. Sprzedawca przyjmuje płatności poprzez Operatora Płatności wymienionego w § 2.
 2. Zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od chwili zakupu.
 3. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni będą anulowane.

§ 11

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez:
  1. Zapewnienie Kupującemu dostępu do wideo kursu przez wybrany okres (usługa Czasowy (abonamentowy) dostęp do Wideo Kursu),
  2. Zapewnienie Kupującemu dostępu do linku do pliku PDF do ściągnięcia przez okres 90 dni (usługa Plik PDF do ściągnięcia),
  3. Zapewnienie Kupującemu dostępu do wypożyczonego pliku PDF przez wybrany okres (usługa Plik PDF do wypożyczenia).
 4. W przypadku wystąpienia awarii serwerów, na których Sprzedawca udostępnia treści elektroniczne, każdemu Kupującemu przysługuje dodanie odpowiedniego czasu (czasu trwania awarii) do wykupionej usługi, jeśli awaria nastąpiła w trakcie aktywnego abonamentu. Dodanie czasu korzystania z usługi nie przysługuje dla abonamentów, które wygasły przed momentem awarii.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych w obrębie platformy elektronicznej kursy.chemiadlamaturzysty.pl w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, w szczególności:
  1. Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim.
  2. Nie rozpowszechniać zakupionych usług cyfrowych oraz ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  3. Korzystać z zakupionych usług w sposób niezakłócający korzystanie z platformy kursy.chemiadlamaturzysty.pl przez pozostałych jej użytkowników.
 6. Kupujący ma prawo do zablokowania dostępu do treści cyfrowych Kupującemu w razie złamania któregokolwiek z punktów 5 § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na piśmie wysłanym tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną, wysyłając e-maila na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu usługi elektroniczne, w tym pliki wolne od wad zawierające treści edukacyjne zgodnie z jego najlepszą wiedzą merytoryczną z dziedziny CHEMIA i nie odpowiada za odstępstwa przekazywanych treści edukacyjnych w stosunku do arbitralnie przyjętych zapisów w ZASADACH OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przyszłości.
 2. W przypadku stwierdzenia wady elektronicznej w dostępie do zakupionej treści, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawienia wady elektronicznej dostępu do wykupionych treści przez Kupującego w ciągu 7 dni.
 4. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku drobnych literówek (wideo kurs, pliki PDF) oraz w przypadku drobnych przejęzyczeń autora w nagraniach wideo kursu.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16

Uprawnienia Sprzedawcy

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony Sklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.  Jednocześnie Sprzedawca informuje, że przed planowaną konserwacją pojawi się na stronie głównej: kursy.chemiadlamaturzysty.pl stosowna informacja, a konserwacja odbędzie się w godzinach wieczornych/nocnych, aby jak najmniej odczuli to Klienci Sklepu.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych treści, plików do wykupionych przez Kupującego usług bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego. Za dodatkowe materiały pojawiające się w ramach subskrypcji Kupującego, nie ponosi on żadnych opłat i może korzystać z nich w ramach swojej podstawowej usługi. Punkt ten nie dotyczy wprowadzania do oferty Sklepu nowych produktów (nowych wideo kursów, nowych plików PDF do ściągnięcia, nowych plików PDF do wypożyczenia).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 września 2019 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 9 września 2019 r.

09.07.2020 r. dodano w §1 w punkcie 19 nową usługę – PREORDER.

23.08.2020 r. dodano w §1 w punkcie 20 definicję Szpiegostwa przemysłowego (gospodarczego)

23.08.2020 r. dodano w §6 w punkcie 6 konsekwencje Szpiegostwa przemysłowego (gospodarczego) dla użytkownika, który się tego dopuścił

10.03.2021 r. dodano w §1 w punkcie 17:

Link do pliku PDF do ściągnięcia jest ważny przez 365 dni od daty zakupu. Plik do ściągnięcia może być znakowany danymi osobowymi osoby dokonującej zakupu w celu ograniczenia piractwa.

07.06.2021 r. dodano w §1 w punkcie 21 nową usługę – Pisanie odwołań od wyniku maturalnego.

Copyright © 2024 Chemia dla Maturzysty ™


Regulamin | Polityka prywatności

error: Content is protected !!